Integritetspolicy

Webbläsarcookies

Obligatoriska cookies används för att säkerställa webbtjänstens tekniska funktionalitet och används inte i något annat syfte. Webbplatsen nås alltid via en säker anslutning (HTTPS).

De icke-obligatoriska cookies som används på webbplatsen är för utveckling av webbplatsen, för mätning av besökare och forskning (Google Analytics) och för målinriktning av reklam.

Uppföljning av besökare

För att utveckla webbplatsen samlar vi in statistisk information om dess användning med hjälp av Google Analytics.

Google Analytics installeras endast när användaren tillåter alla cookies genom att välja ”Acceptera cookies” i popup-fönstret.

Google Analytics

Med Google Analytics samlar vi in information om hur webbplatsen används. Vi samlar bland annat in information om antalet besökare på webbplatsen samt vilka webbläsare och terminaler som används av besökarna. Vi använder denna information för att förbättra webbplatsens innehåll och tekniska funktioner.

Det Google Analytics-konto som används på webbplatsen använder IP-anonymisering för att skydda användarnas integritet och delar inte information med andra Google-tjänster. Google Analytics sparar uppgifter i 50 månader i enlighet med Googles vid varje tidpunkt gällande villkor. Google Analytics är en obligatorisk kaka på vår webbplats.

Kakor för målinriktning av reklam

Baserat på ditt besök på vår webbplats kan vi visa dig riktad reklam på andra onlinetjänster. Vi har integrerat Sanoma Remarketing-, LinkedIn- och Facebook-cookies på vår webbplats. Vi använder dessa cookies för att se till att du får se så relevant, intressant och relevant reklam som möjligt på Sanomas onlinemedier, LinkedIn och Facebook.

Sanoma Remarketing-pixel

Webbplatsen använder Sanoma Remarketing Pixel, som i huvudsak är en kodbit på en sida som möjliggör remarketing av en webbplats på Sanoma-ägda webbplatser. Pixeln gör det möjligt att visa annonser för rätt personer och att skapa målgrupper för annonsering. Pixeln identifierar inte besökarna som individer utan besökarna förblir anonyma för webbtjänstleverantören. Om du vill välja bort Sanomas Remarketing-pixel kan du göra det genom att välja ”Endast obligatoriska cookies” i popup-fönstret.

LinkedIn-pixel

Webbplatsen använder LinkedIn-pixeln, som i huvudsak är en kodbit på webbplatsen som gör det möjligt för webbplatsen att göra remarketing på LinkedIn. Pixeln gör det möjligt att visa annonser för exakt rätt personer och att skapa målgrupper för annonsering. Pixeln identifierar inte besökarna som individer, besökarna förblir anonyma för webmaster. Om du vill välja bort LinkedIn-pixeln kan du göra det genom att välja ”Endast obligatoriska cookies” i popup-fönstret.

Facebook-pixel

Webbplatsen använder en Facebook-pixel, vilket i huvudsak är en kod på webbplatsen som gör det möjligt för webbplatsen att vara remarketing på Facebook. Pixeln gör det möjligt att visa annonser för exakt rätt personer och gör det möjligt Pixeln identifierar inte besökare som individer, besökare förblir anonyma för webmaster. Om du vill välja bort Facebook-pixeln kan du göra det genom att välja ”kiellä” i popup-fönstret.

Inbäddat innehåll

Tredje parts insticksprogram på vår webbtjänst laddas upp från tjänsternas egna servrar. Tjänster som tillhandahålls av en tredje part eller applikationer som tillhandahålls av en tredje part omfattas av den tredje partens egna användarvillkor och andra villkor.

Youtube

Webbplatsen använder en nocookie-lösning för inbäddade Youtube-videor, vilket innebär att användardata överförs till Youtube-tjänsten när videon ses.

Inställningar för cookies

Om du vill inaktivera användningen av icke-obligatoriska cookies kan du göra det genom att välja ”Endast obligatoriska cookies” i popup-fönstret. Efter blockeringen kommer annonserna att visas, men annonserna kommer inte att väljas enligt dina intressen.

Denna sekretesspolicy har uppdaterats den 9.3.2023.

Personuppgiftsansvariga

Föreningen för Finlands barnkulturcentra
Keskustori 4
33100 Tammerfors
e-post info(at)lastenkulttuuri eller förnamn.efternamn(at)lastenkulttuuri

Registeransvarig

Administratör för registret för nyhetsbrev från Mailchimp:
Hanna Nordström
hanna.nordström(at)barnkultur

Administratör för evenemangsregistret:
Aleksi Valta, aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi

NYHETSBREV REGISTER

Syftet med registret för nyhetsbrev

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra kommunikation och information med organ, yrkesverksamma och intressenter som arbetar med konst och kultur för barn och unga. Registret används också för att främja evenemang, webbseminarier och projekt.

Innehållet i registret

Registret innehåller elektroniska uppgifter om prenumeranter på nyhetsbrevet. Dessutom lagras även namn och kontaktuppgifter för kulturcentralernas kontaktpersoner elektroniskt i registret. Registret innehåller inga uppgifter om barn eller ungdomar.

Behandlade uppgifter: e-postadress

Personuppgifterna i registret erhålls från den registrerade.

Grunder för behandling av personuppgifter och den registrerades rättigheter

Grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. I registret behandlas endast uppgifter som adressuppgifter där riskerna med behandlingen är små. Registret kommer inte att användas som grund för automatiserat beslutsfattande.

Den registrerade har rätt att få information om de uppgifter som registrerats om honom eller henne. Dessutom har den registrerade rätt att få felaktiga uppgifter rättade och rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter raderas. Den registrerade har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (dataskyddsombudet).

Begränsning av behandlingen

Behandlingen är begränsad (se nedan).

Överföring och utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter behandlas på uppdrag av den personuppgiftsansvarige och i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner av – kommunikationssamordnaren och verkställande direktören för Föreningen Finlands Barnkulturcentrum.

Den registeransvarige överför eller lämnar inte ut uppgifter för andra ändamål eller utanför EU.

Lagring och skydd av personuppgifter

Uppgifterna i registret lagras i nyhetsbrevstjänsten Mailchimp. E-postadresser bevaras i registret så länge den registrerade är en aktiv mottagare av nyhetsbrevet. För att få tillgång till registret krävs ett lösenord. Endast de personer vars arbete kräver det får behandla uppgifterna.

REGISTER ÖVER DELTAGARE I EVENEMANG.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra kommunikation och information med de organ, yrkesverksamma och intressenter som arbetar med projektet Konst och kultur för barn och unga och/eller den finska modellen för fritidsverksamhet. Registret används också för marknadsföring av evenemang och webbseminarier och för att informera om projekten.

Personuppgifterna i registret erhålls från den registrerade när han eller hon anmäler sig till ett evenemang eller webbinarium.

De uppgifter som vi behandlar:

Namn
E-postadress
Bakgrundsorganisation
Titel

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi använder en säker internetanslutning
Vi använder en brandvägg
Vi begränsar tillgången till registret till endast de personer som har rätt att behandla uppgifterna.
Registret hålls bakom lösenord.

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du kan kontakta oss om dessa rättigheter genom att skicka en begäran till info@lastenkulttuuri.fi.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som vi har om dig. Om du upptäcker felaktigheter eller utelämnanden i dina uppgifter kan du be oss att korrigera eller komplettera uppgifterna.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter olagligt eller att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter.

Förbud mot direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst invända mot att vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring. Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till andra parter för att de ska kunna rikta direktmarknadsföring till dig.

Rätt att överföra dina uppgifter från ett system till ett annat

Om den automatiserade behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller avtal har du rätt att få de personuppgifter som du lämnar till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till radering

Om du anser att behandlingen av vissa uppgifter om dig inte är nödvändig för våra uppgifter har du rätt att be oss radera uppgifterna i fråga. Vi kommer att behandla din begäran, varefter vi antingen raderar dina uppgifter eller ger dig en motiverad motivering till varför uppgifterna inte kan raderas. Om du inte håller med om vårt beslut har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudsmannen.

Rätt att klaga

Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudsmannen om du anser att vi bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter.